Wywóz nieczystości stałych

EKO-KRAS Sp. z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie

wywozu nieczystości zarówno dla klientów indywidualnych

jak i instytucjonalnych, po więcej szczegółów zapraszamy tutaj

Oferta

     Posiadamy środki techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać prace w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych z podziałem na frakcję mokrą i suchą (worki), odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów. Odebrane odpady (frakcja sucha) będą wstępnie segregowane w gospodarstwach domowych w udostępnionych przez nas workach foliowych a następnie przekazywane firmom zajmującymi się recyklingiem.

     Pozostałe zebrane odpady komunalne (frakcja mokra) będą dostarczane na składowiska odpadów. Sezonowo zgodnie z ustalonym harmonogramem będą organizowane akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do podstawionych kontenerów.

 • Odpady mokre odbierane z pojemników przy użyciu specjalistycznych samochodów o zabudowie bezpylnej według Państwa potrzeb w terminach podanych w harmonogramach odbioru.
 • Odpady suche odbierane są przy użyciu specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów, każdorazowo przy odbiorze wymiana worków na nowe.

  W celu podpisania umowy na świadczenie usług odbioru nieczystości stałych należy okazać:

 • osoby fizyczne: dowód osobisty, akt własności lub umowa najmu (do wglądu)
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON,
 • osoby prawne: aktualny odpis z KRS, zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON.
 • w przypadku wspólnot mieszkaniowych zarządca lub reprezentant wspólnoty podpisujący umowę winien legitymować się uchwałą wspólnoty o wskazaniu osoby upoważnionej do zawarcia umowy lub pełnomocnictwem szczególnym do zawarcia umowy.


  Zakres naszych działań obejmuje:

 • zbiórkę i wywóz nieczystości stałych
 • selektywną zbiórkę odpadów
 • wywóz nieczystości płynnych
 • zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych
 • odbiór odpadów budowlanych
 • letnie i zimowe utrzymanie czystości
 • zbiórkę i wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  Oferta dla klientów indywidualnych

  Oferta dla spółdzielni i wspólnot

  Oferta dla samorządów

  Dzierżawa pojemników na odpady